Iratkozzon fel a hírlevélre, és kap -15% kedvezményt az első vásárlásra. < regisztráció >
Ingyenes szállítás a címről 29 999,00 Ft
Mentés a bevásárlólistára
Új bevásárlólista létrehozása

Adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelvek

1.Adatkezelő és fogalommeghatározások

 1. Az internetes áruház vásárlóinak/felhasználóinak személyes adatainak kezelője, más néven az Eladó: BIOSHI S.A., telefon: +48 788 208 018, NIP: PL6762649713, REGON: 526170605.
 2. Az adatkezelővel kapcsolatba lehet lépni:
  a) a levelezési címen: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków;
  b)a következő e-mail címen: kapcsolat@bioshi24.hu.
 3. Felhasználó - az a természetes személy, aki hozzáfér az Online áruház weboldalához/oldalaihoz, vagy használja a jelen Adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzatban leírt szolgáltatásokat vagy funkciókat.
 4. Vevő - teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, Fogyasztónak minősülő természetes személy, jogi személy vagy olyan jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelynek a törvény jogképességet biztosít, és aki az Eladóval Távértékesítési szerződést köt.
 5. Online Shop - az Eladó által üzemeltetett internetes szolgáltatás, amely a következő elektronikus címeken (oldalakon) érhető el: bioshi24.hu, amelyen keresztül a Vevő/felhasználó információt kaphat az Árukról és azok elérhetőségéről, valamint megvásárolhatja az Árut vagy megrendelheti a szolgáltatást.
 6. Hírlevél - az Eladó által az Ügyfélnek/Felhasználónak elektronikus úton küldött információ, beleértve a 2002. július 18-i, az elektronikus szolgáltatásnyújtásról szóló törvény (2020. évi CXC. törvénycikk 344. pontja) értelmében vett kereskedelmi információkat is, amelyek átvétele önkéntes és az Ügyfél/Felhasználó hozzájárulását igényli.
 7. Számla - a Webáruházban és az Eladó IKT rendszerében tárolt, egy adott Ügyfélre/Felhasználóra és az általa leadott megrendelésekre és megkötött szerződésekre vonatkozó adatok összessége, amelynek segítségével az Ügyfél/Felhasználó megrendeléseket adhat le és szerződéseket köthet.
 8. RODO - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2 Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama

 1. A Távértékesítési szerződés teljesítése érdekében az Eladó feldolgozza:
  A) a Felhasználó eszközére vonatkozó információk a szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása érdekében: a számítógép IP-címe, a cookie-kban vagy más hasonló technológiákban szereplő információk, munkamenetadatok, böngészőadatok, eszközadatok, a Webhelyen végzett tevékenységre vonatkozó adatok, beleértve az egyes aloldalakon végzett tevékenységeket is;
  B) geolokációs információk, ha a Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltató hozzáférjen a geolokációhoz. A földrajzi helymeghatározási információkat arra használjuk, hogy személyre szabottabb termék- és szolgáltatási ajánlatokat nyújtsunk;
  C) A felhasználók személyes adatai: név, vezetéknév, székhely, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító szám, bankszámlaszám vagy más olyan személyes adat, amely a vásárlás lebonyolításához szükséges, és amelynek megadása a vásárlási folyamat során az Adatkezelő számára szükséges.
 2. Ezek az információk nem tartalmaznak a Felhasználók személyazonosságára vonatkozó adatokat, de más információkkal együtt személyes adatnak minősülhetnek, és ezért az Adatkezelő a RODO szerint őket megillető teljes körű védelemben részesíti őket.
 3. Ezeket az adatokat a RODO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban, a szolgáltatás nyújtása céljából, azaz az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötése céljából, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően, valamint a RODO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, az egyes sütik vagy más hasonló technológiák használatához való hozzájárulással kapcsolatban, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításai fejeznek ki a távközlési törvénynek megfelelően, vagy a geolokációhoz való hozzájárulással kapcsolatban. Az adatok feldolgozása a Vevő/felhasználó webáruház használatának végéig tart.
 4. Az Adatkezelő vállalja, hogy megteszi a RODO 32. cikkében előírt intézkedéseket, azaz a technika állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, hatóköre és céljai, valamint a természetes személyek jogainak és szabadságainak különböző valószínűségű és súlyosságú megsértésének kockázata figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében.

3 Az adatkezelő marketingtevékenysége

 1. Az Adatkezelő a termékeiről vagy szolgáltatásairól szóló marketinginformációkat jeleníthet meg a webáruház weboldalán. E tartalom megjelenítését az Adatkezelő a RODO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban végzi, azaz az Adatkezelő jogos érdekének megfelelően a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmak és az Adatkezelő által folytatott kampányok promóciós tartalmának közzététele érdekében. Ugyanakkor ez az intézkedés nem sérti a Vásárlók/Felhasználók jogait és szabadságait, a Vásárlók/Felhasználók elvárják, hogy hasonló tartalmú tartalmakat kapjanak, sőt elvárják, vagy közvetlen céljuk, hogy meglátogassák a Webáruház weboldalát/oldalait.

4 A felhasználói adatok címzettjei

 1. Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait csak olyan adatfeldolgozóknak adja ki, akiket az Adatkezelő számára szolgáltatások - pl. a Weboldal tárhelyszolgáltatás és karbantartás, informatikai szolgáltatások, marketing és PR szolgáltatások - nyújtása érdekében személyes adatok feldolgozásával megbízott szerződés alapján bíz meg.

5 Személyes adatok továbbítása harmadik országokba

 1. A személyes adatokat nem dolgozzák fel harmadik országokban.

6 Az érintettek jogai

 1. Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy:
  A) hozzáférés (a RODO 15. cikke) - az adatkezelőtől megerősítést kaphat arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha egy személyre vonatkozó adatokat kezelnek, az érintett jogosult hozzáférni azokhoz, és a következő információkhoz jutni: az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel az adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatok tárolásának vagy tárolásának időtartamáról vagy annak meghatározására vonatkozó kritériumokról, az érintettnek a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, valamint tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen;
  B) az adatok másolatának megszerzése (RODO 15. cikk (3) bekezdés) - a feldolgozás alatt álló adatok másolatának megszerzése, az első másolat ingyenes, a további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat számíthat fel;
  C) a helyesbítéshez (RODO 16. cikk) - kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését;
  D) a törléshez (RODO 17. cikk) - kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelőnek már nincs jogalapja az adatkezelésre, vagy az adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljainak eléréséhez;
  E) az adatkezelés korlátozására (RODO 18. cikk) - a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha:
  I) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  II) az adatkezelés jogellenes, és az érintett tiltakozik az adatok törlése ellen, kérve az adatkezelés korlátozását,
  III) az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintettnek szüksége van az adatokra követelésének megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  IV) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - mindaddig, amíg nem állapítják meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett tiltakozásának indokaival szemben;
  F) az adathordozhatósághoz (RODO 20. cikk) - az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott, rá vonatkozó személyes adatok strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő átvételéhez, valamint az adatok másik adatkezelőnek történő továbbításának kérelmezéséhez, amennyiben az adatok kezelése az érintett hozzájárulása vagy vele kötött szerződés alapján történik, és amennyiben az adatok kezelése automatizált módon történik;
  G) tiltakozás (RODO 21. cikk) - tiltakozhat személyes adatainak az adatkezelő jogos céljaira történő, az adott személy különleges helyzetével kapcsolatos okokból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő ezt követően értékeli, hogy fennállnak-e az adatkezelésre olyan érvényes, jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek az adatkezelésre vonatkozó igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az értékelés szerint az érintett érdekei meghaladják az adatkezelő érdekeit, az Adatkezelő köteles az adatkezelést e célból megszüntetni;
  H) bármikor és indoklás nélkül visszavonhatja a hozzájárulását, de a személyes adatoknak a hozzájárulás visszavonása előtt végzett feldolgozása továbbra is jogszerű marad. A hozzájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy az Adatkezelő megszünteti a személyes adatok feldolgozását arra a célra, amelyre a hozzájárulást adták.
 2. A fent említett jogok gyakorlása érdekében az érintettnek a megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba kell lépnie az Adatkezelővel, és tájékoztatnia kell az Adatkezelőt arról, hogy milyen jogát és milyen mértékben kívánja gyakorolni.

7 A Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal elnöke

 1. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amely Lengyelországban a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal elnöke, székhelye Varsó, Stawki utca 2., aki a következőképpen érhető el:
 2. levélben: ul. Stawki 2, 00-193 Varsó;
 3. az alábbi címen elérhető elektronikus aldobozban: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Infoline: 606-950-0000.

8 Adatvédelmi tisztviselő

 1. Az érintett minden esetben közvetlenül is kapcsolatba léphet az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjével e-mailben vagy írásban az Adatkezelőnek a jelen Adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzat 1. szakaszának 2. pontjában megadott címén.

9 Az adatvédelmi szabályzat módosításai

 1. Az Adatvédelmi és Sütikre vonatkozó szabályzat az Adminisztrátor aktuális igényeinek megfelelően kiegészíthető vagy frissíthető annak érdekében, hogy naprakész és megbízható információkat nyújtson az Ügyfelek/felhasználók számára.

10 sütemény

 1. A webáruház a következő módon szerez információkat a Vásárlókról, a Felhasználókról és viselkedésükről:
  A) az űrlapokon önkéntesen megadott adatokon keresztül, az adott űrlap funkciójából adódó célokra;
  B) cookie-fájlok (ún. "sütik") tárolásával a végberendezéseken;
  C) a webszerver naplóinak az Internet Shop tárhelyszolgáltatója által történő gyűjtése révén (ami a weboldal megfelelő működéséhez szükséges).
 2. A sütik olyan informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket az Ügyfél / Felhasználó végberendezésén tárolnak, és amelyek az Internet Shop weboldalának használatára szolgálnak. A sütik általában tartalmazzák a weboldal nevét, ahonnan származnak, a tárolás idejét a végberendezésen és egy egyedi számot.
 3. A webáruház csak akkor használ sütiket, ha a webáruház Vásárlója/felhasználója ehhez előzetesen hozzájárult. Az összes cookie használatához való hozzájárulás a gombra kattintva adható meg: "ELFOGADOM, A WEBOLDALRA AKAROK LÉPNI", amikor megjelenik a webáruház által használt sütikről szóló üzenet, vagy az üzenet bezárásával.
 4. Ha a webáruház Vásárlója/felhasználója nem ért egyet a webáruház cookie-k használatával, akkor élhet a lehetőséggel: "Nem adom beleegyezésemet", amely szintén elérhető a webáruház által használt sütikről szóló üzenetben, vagy módosíthatja a jelenleg használt internetböngésző beállításait (ez azonban a webáruház weboldalának hibás működését okozhatja).
 5. A sütibeállítások kezeléséhez válassza ki a listából az Ön internetes böngészőjét/rendszerét, és kövesse az utasításokat: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. A sütikből származó személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Adatkezelő jogilag indokolt érdeke, amely a magas színvonalú szolgáltatások nyújtásában és a szolgáltatások biztonságának biztosításában áll.
 7. Az online áruházban két fő sütitípust használunk: "munkamenet" cookie-k és "állandó" cookie-k (tartós cookie-k). A "munkamenet" sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végberendezésén tárolódnak, amíg a Felhasználó ki nem jelentkezik, el nem hagyja a webáruházat vagy ki nem kapcsolja a szoftvert (webböngészőt). Az "állandó" cookie-kat az Ügyfél/felhasználó végberendezésén a cookie-k paramétereiben meghatározott ideig vagy az Ügyfél/felhasználó általi törlésükig tárolják.
 8. A sütiket a következő célokra használjuk:
  A) olyan statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogy az internetes áruház vásárlói/felhasználói hogyan használják a weboldalakat, ami lehetővé teszi azok szerkezetének és tartalmának javítását;
  B) a Vevő/felhasználó munkamenet fenntartása (a bejelentkezés után), amelynek köszönhetően a Vevőnek/felhasználónak nem kell újra megadni a bejelentkezési adatait és jelszavát az internetes áruház minden egyes aloldalán;
  C) az Ügyfél/felhasználó profiljának meghatározása termékajánlások és személyre szabott anyagok megjelenítése céljából a hirdetési hálózatokban, különösen a Google-hálózatban.
 9. A webböngésző szoftver (webböngésző) általában alapértelmezés szerint lehetővé teszi a sütik tárolását az Ügyfél/felhasználó végberendezésén. Az ügyfelek/felhasználók megváltoztathatják az erre vonatkozó beállításaikat. A webböngésző lehetővé teszi a sütik törlését. Lehetőség van a sütik automatikus blokkolására is.
 10. A sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a webáruház weboldalain elérhető egyes funkciókat.
 11. A Vevő/felhasználó végberendezésén elhelyezett sütik, amelyeket a webáruházzal együttműködő hirdetők és a webáruház partnerei is használhatnak.
 12. A Google-hálózat a cookie-kat arra használhatja, hogy a Vevő/felhasználó által a webáruház használatának módjához igazított hirdetéseket jelenítsen meg. Ebből a célból információkat tárolhatnak a felhasználó navigációs útvonaláról vagy az egy adott oldalon eltöltött időről: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 13. Javasoljuk, hogy az Ügyfél/felhasználó olvassa el ezen vállalatok adatvédelmi irányelveit, hogy megértse a statisztikákban használt cookie-k használatát: Google Analytics adatvédelmi irányelvek.
 14. A Google hirdetési hálózata által gyűjtött, az Ügyfél/Felhasználó preferenciáira vonatkozó információk tekintetében az Ügyfél/Felhasználó megtekintheti és szerkesztheti a cookie-kból származó információkat a következő eszközzel: https://www.google.com/ads/preferences/.
 15. A webáruház weboldalán vannak olyan beépülő modulok, amelyek a Vevő/felhasználó adatait továbbíthatják a rendszergazdáknak, mint például: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
 16. A Távértékesítési megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében az Adatkezelő az Ügyfelek/Felhasználók adatait megoszthatja futárcégekkel. Az Online Shopban jelenleg elérhető szállítási módok a pd: https://bioshi24.hu/hu/delivery.
 17. A Távértékesítési megállapodás megfelelő teljesítése érdekében az Adminisztrátor megoszthatja az Ügyfelek/Felhasználók adatait az online fizetési rendszerekkel. Az Online áruházban jelenleg elérhető fizetési módok előleg formájában az alábbi címen érhetőek el: https://bioshi24.hu/hu/payments.

11 Hírlevél

 1. Az Ügyfél a regisztrációs űrlapon a megfelelő opció kiválasztásával vagy a megfelelő fülön egy későbbi időpontban a kereskedelmi információk e-mailben történő fogadásához hozzájárulhat. Ilyen hozzájárulás esetén az Ügyfél/felhasználó tájékoztatást (hírlevelet) kap a webáruházról, valamint az Eladó által az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött egyéb kereskedelmi információkat.
 2. Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a Hírlevélről saját maga, a fiókja oldalán található megfelelő négyzet kipipálásával, vagy a https://bioshi24.hu/newsletter.php űrlapon, az egyes Hírlevelek tartalmában található megfelelő linkre kattintva, vagy az Ügyfélszolgálaton keresztül.

12 számla

 1. A Vevő/Felhasználó nem tölthet fel a Webáruházba és nem szolgáltathat az Eladónak jogellenes tartalmakat, beleértve a véleményeket és egyéb adatokat.
 2. Az Ügyfél/felhasználó a regisztrációt követően kap hozzáférést a Fiókhoz.
 3. A regisztráció részeként az Ügyfél/Felhasználó megadja a számla típusát vagy nemét, keresztnevét, vezetéknevét, cégnevét, adóazonosító számát, az értékesítési okmány kiállításához szükséges adatokat, szállítási adatokat, e-mail címet és jelszót választ. Az Ügyfél/felhasználó szavatolja, hogy az általa a regisztrációs űrlapon megadott adatok helytállóak. A regisztráció feltétele, hogy az Ügyfél/felhasználó figyelmesen elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, és a regisztrációs űrlapon jelzi, hogy az Ügyfél/felhasználó elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, és teljes mértékben elfogadja azok valamennyi rendelkezését.
 4. A Számlához való hozzáférés megadásának pillanatában az Eladó és a Vevő között határozatlan időre szóló megállapodás jön létre a Számlával kapcsolatos elektronikus szolgáltatások nyújtásáról. A Fogyasztó az Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek szerint elállhat a szerződéstől.
 5. A Fiók regisztrációja az Online Shop egyik oldalán egyidejűleg olyan regisztrációt is jelent, amely hozzáférést biztosít a többi olyan oldalhoz, amelyek alatt az Online Shop elérhető.
 6. A Vevő/felhasználó bármikor azonnali hatállyal felmondhatja az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést, ha erről az Eladót e-mailben vagy írásban értesíti az Adatkezelőnek a jelen Adatvédelmi és sütikre vonatkozó szabályzat 1. szakaszának 2. pontjában megadott címére.
 7. Az Eladónak joga van felmondani a Számlára vonatkozó szolgáltatásnyújtási szerződést a szolgáltatás nyújtásának megszüntetése vagy a Webáruház szolgáltatás harmadik félnek történő átadása, a törvény vagy az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek az Ügyfél/Felhasználó általi megsértése, valamint az Ügyfél/Felhasználó 6 hónapos inaktivitása esetén. A szerződés hét napos felmondási idővel szüntethető meg. Az Eladó előírhatja, hogy a Számla újbóli regisztrációjához az Eladó engedélye szükséges.
pixel