Iratkozzon fel a hírlevélre, és kapjon akár -15% kedvezményt az első vásárlásra. < regisztráció >
Ingyenes szállítás a címről 29 999,00 Ft
Mentés a bevásárlólistára
Új bevásárlólista létrehozása

Üzletszabályzat

1. Adatkezelő és meghatározások

 1. Az Ön személyes adatainak kezelője a BIOSHI S.A. amelynek székhelye Krakkóban található:  aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3 31-425 Kraków, KRS: 0001053787 (a továbbiakban: "Adminisztrátor")
 2. Az adatkezelőhöz fordulhat:
  1. a levelezési címen: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3 31-425 Kraków;
  2. kapcsolat@bioshi24.hu e-mail címen.
 3. Felhasználó - az a természetes személy, aki belép az Internetes áruház webhelye(i)re, vagy használja a jelen Adatvédelmi és Cookie-szabályzatban leírt szolgáltatásokat vagy funkciókat.
 4. Vevő - a cselekvőképes természetes személy, Fogyasztónak minősülő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelyet törvény feljogosít, és amely az Eladóval Távértékesítési Szerződést köt.
 5. Online Áruház - az Eladó által üzemeltetett a https://bioshi24.hu elektronikus címeken (honlapokon) elérhető online szolgáltatás , amelyen keresztül a Vásárló/Felhasználó tájékoztatást kaphat az Árukról és azok elérhetőségéről, és megvásárolhatja az Árut vagy megrendelheti a szolgáltatás nyújtása.
 6. Hírlevél - információ, beleértve a 2002. július 18-i törvény értelmében vett kereskedelmi információkat is. az Eladótól elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról (Jogi Közlöny 2020. évi 344. tétel), az Ügyfélnek/Felhasználónak elektronikusan megküldve; átvétele önkéntes, és ehhez az Ügyfél/Felhasználó hozzájárulása szükséges.
 7. Számla - a Webáruházban és az Eladó informatikai rendszerében egy adott Vásárló/Felhasználó, valamint az általa leadott rendelések és szerződések vonatkozásában tárolt adathalmaz, amellyel a Vásárló/Felhasználó megrendelést adhat le és szerződést köthet.
 8. GDPR - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 irányelv hatályon kívül helyezéséről /EK (Általános Adatvédelmi Rendelet adatai).

Adatvédelmi tisztviselő
1. A Társaság Személyes Adatvédelmi Felügyelőt nevezett ki.
2. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos ügyekben e-mailben fordulhat hozzánk a következő címen: iod@bioshi.pl

2. A feldolgozott adatok köre

Az Eladó a Távértékesítési Szerződés végrehajtása érdekében feldolgozza: a Felhasználó készülékére vonatkozó információkat a szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása érdekében: számítógép IP címe, cookie-kban vagy más hasonló technológiákban található információk, munkamenet adatok, webböngésző adatai, eszköz adatok, tevékenységi adatok a Weboldalon, beleértve az egyes aloldalakat is; földrajzi helyadatokat, ha a Felhasználó hozzájárult a szolgáltató földrajzi helymeghatározáshoz való hozzáféréséhez. A földrajzi helymeghatározási információkat személyre szabott termék- és szolgáltatásajánlatok biztosítására használják; A Felhasználók személyes adatai: név, vezetéknév, székhely cím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, NIP (adóazonosító szám), bankszámlaszám vagy egyéb olyan személyes adat, amely a vásárlás lebonyolításához szükséges és a az Adminisztrátor a vásárlási folyamatban. Ez az információ nem tartalmaz adatokat a Felhasználók személyazonosságára vonatkozóan, de más információkkal együtt személyes adatnak minősülhet, ezért az Adatkezelő teljes körű védelmet biztosít számukra a GDPR értelmében.

3. Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama

1. A webáruházban a vásárlási fiók regisztrálásakor az Adminisztrátor rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a kapcsolattartás, a vevői fiók vezetése (számlaregisztráció esetén) és a tulajdonában lévő online áruházban leadott rendelés teljesítése céljából kezeljük. ügyintéző, az Art. 6 szakasz 1 levél b) GDPR, valamint a
teljesített megrendelésekkel kapcsolatos jogi és fiskális kötelezettségek teljesítésére, az Art. 6 szakasz 1 levél c) GDPR. A megszerzett személyes adatok az Adatkezelő jogilag indokolt érdekében is felhasználhatók, ami saját termékek és szolgáltatások marketingjének minősül a Ptk. 6 szakasz 1 levél f) GDPR. Az adatokat addig kezeljük, amíg az Ügyfél/Felhasználó be nem fejezi a Webáruház használatát.
2. Ezen adatok feldolgozása a Kbt. 6 szakasz 1 levél b GDPR, a szolgáltatás nyújtása érdekében, azaz elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a Szabályzat szerint és az Art. 6 szakasz 1 levél GDPR, a távközlési törvénnyel összhangban a webböngésző megfelelő beállításaiban kifejezett hozzájárulással kapcsolatban meghatározott cookie-k vagy más hasonló technológiák használatához, vagy a földrajzi helymeghatározáshoz való hozzájárulással kapcsolatban. Az adatokat addig kezeljük, amíg az Ügyfél/Felhasználó be nem fejezi a Webáruház használatát.
3. A kapcsolatfelvételi űrlapon megszerzett személyes adatok a benyújtott megkeresés és az esetleges további kapcsolatfelvétel lebonyolítására szolgálnak, a megadott hozzájárulásnak megfelelően, a Ptk. 6 szakasz 1 levél a) GDPR. A szóban forgó személyes adatok az Adatkezelő jogilag indokolt érdekében is felhasználhatók
, amely saját termékek és szolgáltatások marketingjének minősül, a Ptk. 6 szakasz 1 levél f) GDPR. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható, ami nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a benyújtott kérelem/kérdés feldolgozásához/megválaszolásához szükséges.
4. A számlaregisztráció során az Adminisztrátor rendelkezésére bocsátott adatok a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében kezelhetők kizárólag képzési célú felhasználással a Ptk. 6 szakasz 1 levél f) GDPR. Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak e célból történő kezelése ellen.

4. Az adminisztrátor marketingtevékenysége

 1. Az Adatkezelő a Webáruház weboldalán marketinginformációkat helyezhet el termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban. Ezt a tartalmat az Adatkezelő a Kbt. 6. cikk (1) bekezdés a) pont f GDPR, azaz az Adatkezelő azon jogos érdekének megfelelően, amely a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmak közzétételére, valamint az adatkezelőt bevonó promóciós kampányok tartalmára vonatkozik. Ugyanakkor ez az akció nem sérti a Vásárlók/Felhasználók jogait és szabadságait, a Vásárlók/Felhasználók elvárják, hogy hasonló tartalmat kapjanak, sőt elvárják, vagy ez közvetlen célja a Webáruház weboldalának/oldalainak látogatása.

5. A felhasználói adatok címzettjei

 1. Az Adatkezelő a felhasználók személyes adatait kizárólag a személyes adatok feldolgozásával megkötött szerződések alapján feldolgozó jogalanyok részére adja át annak érdekében, hogy az Adatkezelőnek szolgáltatásokat nyújtson, mint például a Weboldal üzemeltetése és üzemeltetése, informatikai szolgáltatások, marketing és PR szolgáltatások.

6. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba

 1. A személyes adatok harmadik országokban nem kerülnek feldolgozásra.

7. Az érintettek jogai

 1. Minden érintettnek joga van:
  1. hozzáférés (GDPR 15. cikk) - visszaigazolás beszerzése az Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha egy személyre vonatkozó adatkezelésre kerül sor, jogosult azokhoz hozzáférni és a következő információkat megszerezni: az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel az adatokat közölték vagy közölni fogják, kb. az adatok tárolásának időtartamáról vagy azok meghatározásának kritériumairól, az érintett személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, valamint az adatkezelés ellen tiltakozáshoz való jogáról;
  2. másolatot kapni az adatokról (GDPR 15. cikk (3) bekezdés) - másolatot kapni az érintett adatkezelés alatt állóról, az első példány ingyenes, a későbbi másolatokért pedig az Adatkezelő ésszerű díjat szabhat ki, amelynek eredményeként adminisztratív költségekből;
  3. helyesbíteni (GDPR 16. cikk) - kérni a rá vonatkozó téves személyes adatok helyesbítését, vagy a hiányos adatok kiegészítését;
  4. az adatok törlésére (GDPR 17. cikk) - kérheti a személyes adatok törlését, ha azok kezeléséhez az Adatkezelőnek már nincs jogalapja, vagy az adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljára;
  5. adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk) - kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha:
   1. az érintett megkérdőjelezi a személyes adatok pontosságát - olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az Adatkezelő számára az adatok pontosságának ellenőrzését,
   2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett tiltakozik azok törlése ellen, és kéri felhasználásuk korlátozását,
   3. Az adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra, de az érintettnek szüksége van rájuk igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
   4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - mindaddig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett tiltakozásának indokain;
  6. adatot továbbítani (GDPR 20. cikk) - tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni a rá vonatkozó, az Adatkezelőnek megadott személyes adatokat, és kérni ezen adatok másik adatkezelő részére történő megküldését, ha az adatok kezelése annak a személynek a hozzájárulása, akire az adat vonatkozik, vagy az azzal kötött szerződés alapján történik, és ha az adatok kezelése automatizált módon történik;
  7. tiltakozni (GDPR 21. cikk) - tiltakozni személyes adatainak az adatkezelő jogos céljaiból, sajátos helyzetével összefüggő okokból, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő ezt követően értékeli az adatkezelés jogos, az érintettek érdekeit, jogait és szabadságait elsőbbséget élvező okainak fennállását, vagy a követelések előterjesztésének, érvényesítésének vagy védelmének okát. Ha az értékelés szerint az érintett érdekei fontosabbak, mint az adatkezelő érdekei, az Adatkezelő köteles leállítani az ilyen célú adatkezelést;
  8. hozzájárulását bármikor és indoklás nélkül visszavonni, de a hozzájárulás visszavonása előtt végzett személyes adatok kezelése továbbra is jogszerű marad. A hozzájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy az Adatkezelő abbahagyja a személyes adatok azon célból történő feldolgozását, amelyre a hozzájárulást megadták.
 2. Az érintett a fent említett jogainak gyakorlásához a megadott elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, és tájékoztassa arról, hogy mely jogát és milyen mértékben kívánja gyakorolni.

8. A Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke

 1. Az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatósághoz, amely Lengyelországban a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke, amelynek székhelye Varsó, ul. Stawki 2, amely a következőképpen érhető el:
 2. postai úton: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. a következő címen elérhető elektronikus postafiókon keresztül: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 4. Forródrót: 606-950-0000.

9. Az adatvédelmi szabályzat változásai

 1. Az adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzat az Adminisztrátor aktuális igényeinek megfelelően kiegészíthető vagy frissíthető annak érdekében, hogy az Ügyfelek/Felhasználók aktuális és megbízható információkat kapjanak.

10. Cookie-k

 1. Az online áruház az alábbi módon látja el a Vásárlókkal, Felhasználókkal és viselkedésükkel kapcsolatos információk megszerzésének funkcióit:
  1. adatlapok önkéntes bevitelével egy adott űrlap funkciójából adódó célokra;
  2. cookie-k (úgynevezett "sütik") elmentésével a végberendezéseken;
  3. webszerver naplók gyűjtésével az Webáruház tárhely üzemeltetője által (a weboldal megfelelő működéséhez szükséges).
 2. A sütik olyan informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyek az Ügyfél/Felhasználó végkészülékén kerülnek tárolásra, és az Online Áruház weboldalának használatára szolgálnak. A sütik általában tartalmazzák annak a webhelynek a nevét, ahonnan származnak, tárolási idejüket a végeszközön és egy egyedi számot.
 3. A webáruház csak akkor használ cookie-kat, ha a Vásárló/Üzlethasználó ehhez előzetesen hozzájárult. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Internetes áruház minden cookie-t használjon, ha a „Bezárás” gombra kattint, amikor a Webáruház cookie-használatáról szóló üzenet jelenik meg, vagy bezárja ezt az üzenetet.
 4. Amennyiben az Ügyfél/A Webáruház Felhasználója nem járul hozzá ahhoz, hogy a Webáruház cookie-kat használjon, élhet a „Nem járulok hozzá” lehetőséggel, amely szintén elérhető az Online cookie-használatáról szóló üzenetben. Tárolja, vagy módosítsa a webböngésző beállításait az aktuálisan használt (ez azonban az Internetes áruház webhelyének hibás működését eredményezheti).
 5. A cookie-beállítások kezeléséhez válasszon ki egy webböngészőt/rendszert a listából, és kövesse az utasításokat: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. A cookie-kból származó személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely a magas színvonalú szolgáltatások nyújtásából és a szolgáltatások biztonságának biztosításából áll.
 7. Az Internetes áruház két alapvető sütitípust használ: „munkamenet cookie” és „persistent cookie”. A "Session" cookie-k olyan ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végkészülékén tárolódnak a kijelentkezésig, az Online Áruház elhagyásáig vagy a szoftver (böngésző) kikapcsolásáig. Az „állandó” sütiket a Vásárló/Felhasználó végkészülékén tárolják a cookie paramétereiben meghatározott ideig, vagy amíg azokat az Ügyfél/Felhasználó nem törli.

  Funkcionális cookie-k (kötelező)

  bioshi24.hu
  monit_token : 365 nap, cookie
  Az üzlet vásárlóját azonosítja.
  shop_monit_token : 30 perc, cookie
  Az üzlet vásárlóját azonosítja.
  kliens : 1 nap, cookie
  A bejelentkezett/be nem jelentkezett vásárlót azonosítja a kosarában.
  affiliate : 90 nap, cookie
  Információkat tárol a partner azonosítójáról, amelyről az üzletbe beléptek.
  ordersDocuments : cookie
  Információkat tárol a dokumentum nyomtatási állapotáról.
  __idsui : 1095 nap, cookie
  Működéséhez szükséges fájl az ún egyszerű bejelentkezés a weboldalra.
  __idsual : 1095 nap, cookie
  Működéséhez szükséges fájl az ún egyszerű bejelentkezés a weboldalra.
  __IAI_SRC : 90 nap, cookie
  Csak azt a forrást tárolja, ahonnan a webhelyet elérték.
  login : cookie
  Információt tárol arról, hogy a felhasználó bejelentkezett-e a weboldalra.
  CPA : 28 nap, cookie
  Információkat tartalmaz azon CPA/CPS programok változóiról, amelyekben a webhely részt vesz.
  __IAIRSABTVARIANT__ : 30 nap, cookie-
  változatazonosító az A/B teszthez és az IdoSell RS motorkonfigurációhoz.
  basket_id : 365 nap,
  a weboldal felhasználói kosarának cookie-azonosítója, a folyamatban lévő munkamenet idejére hozzárendelve.
  page_counter : 1 nap, cookie
  A meglátogatott oldalak számlálója.
  LANGID : 180 nap, cookie
  Információkat tárol a weboldal felhasználója által kiválasztott nyelvről.
  REGID : 180 nap, cookie
  Információkat tárol a webhely felhasználójának régiójáról.
  CURRID : 180 nap, cookie
  Információkat tárol a weboldal felhasználója által kiválasztott pénznemről.
  __IAIABT__ : 30 nap, cookie
  Tárolja az A/B tesztelési azonosítót az áruház működésének teszteléséhez és javításához.
  __IAIABTSHOP__ : 30 nap, cookie
  Az A/B tesztben részt vevő üzlet azonosítóját tárolja.
  __IAIABTVARIANT__ : 30 nap, cookie
  Tárolja a folyamatban lévő A/B teszt részeként rajzolt változat azonosítóját.
  toplayerwidgetcounter[] : cookie
  Az előugró üzenet megtekintéseinek számát tárolja.
  samedayIrányítószám : 90 nap, cookie
  A weboldal felhasználójának irányítószámára vonatkozó információkat tárol, amelyek szükségesek a futárküldemény felajánlásához a SameDay szolgáltatásban.
  applePayAvailability: 30 nap, cookie
  Információt tárol arról, hogy az ApplePay fizetési mód elérhető-e a felhasználó számára.
  paypalMerchant : 1 nap, cookie
  PayPal számlaazonosító.
  toplayerNextShowTime_ : cookie
  Információt tárol arról, hogy mikor kell megjelennie a következő felugró üzenetnek. 
  discountCode_clicked : 1 nap, cookie
  Az aktív kedvezményről tájékoztató sáv bezárásával kapcsolatos információkat tárol.
  freeeshipping_clicked : 1 nap, cookie
  Az ingyenes szállítási sáv bezárásával kapcsolatos információkat tárol.
  átirányítás : cookie
  Információkat tárol az előugró üzenet bezárásával kapcsolatban, amely tájékoztat az áruház számára javasolt nyelvről.
  filterHidden : 365 nap, cookie
  Ha rákattint a tételek szűrőjének összecsukására, az információkat menti el arról, hogy melyik szűrőt kell összecsukni a tétellista frissítése után.
  toplayerwidgetcounterclosedX_ : cookie
  Egy felugró üzenet bezárásával kapcsolatos információkat tárol.
  cpa_currency : 60 perc, cookie
  Pénzneminformációkat tartalmaz azon CPA/CPS programokhoz, amelyekben az oldal részt vesz.
  kosár_termékek_száma : cookie
  Információt tárol a kosárban lévő cikkek számáról.
  wishes_products_count : cookie
  Információt tárol a kedvencek listájában szereplő termékek számáról.
  Remembered_mfa : 365 nap, cookie
  Információkat tárol az emlékezett felhasználóról többtényezős hitelesítéshez (MFA)
  IAI SA
  iai_accounts_toplayer : 30 nap, cookie
  Biztosítja az IdoAccounts bejelentkezési szolgáltatásról tájékoztató felugró üzenet helyes megjelenítését ( https://www. .idosell.com /pl/thousands-of-ready-to-use-functions/logging-in-to-the-shop-from-an-counter-anther-service/ ) .
  IdoSell
  platform_id : cookie
  Információt tárol arról, hogy a webhely megjelenik-e a mobilalkalmazásban.
  paypalAvailability_ : 1 nap, cookie
  Információt tárol arról, hogy a PayPal fizetési mód elérhető-e a felhasználó számára.
  ck_cook : 3 nap, cookie
  Információt tárol arról, hogy a weboldal felhasználója hozzájárult-e a cookie-khoz.
  IdoAccounts
  accounts_terms : 365 nap, cookie
  Információt tárol arról, hogy a felhasználó elfogadta-e az IdoAccounts szolgáltatás használatához való hozzájárulását.
  express_checkout_login : 365 nap,
  CookieNameExpressCheckoutBejelentkezés
  Google
  NID : 180 nap, cookie
  Ezeket a sütiket (NID, ENID) arra használjuk, hogy emlékezzenek az Ön preferenciáira és egyéb információira, mint például a választott nyelvre, a keresési eredményoldalon megjelenő találatok számára (például 10 vagy 20), valamint arra, hogy szeretné-e engedélyezve van a Google SafeSearch szűrő. Ez a fájl a Google Pay fizetési szolgáltatás igénybevételéhez is szükséges.
  Google reCAPTCHA
  _GRECAPTCHA : 1095 nap, cookie
  Ezt a cookie-t a Google reCAPTCHA állítja be, amely megvédi webhelyünket a kapcsolatfelvételi űrlapokon megjelenő spamkérésektől.
  PayPal
  ts : cookie
  Ezt a cookie-t általában a PayPal biztosítja, és a webhely fizetési szolgáltatásokat nyújt.
  ts_c : 1095 nap, cookie
  Ezt a cookie-t általában a PayPal biztosítja, és a csalások megelőzésére használják.
  x-pp-s : cookie
  Ezt a cookie-t általában a PayPal biztosítja, és az oldalon található fizetési szolgáltatásokat nyújtja.
  enforce_policy : 365 nap, cookie
  Ezt a cookie-t általában a PayPal biztosítja, és a webhely fizetési szolgáltatásokat nyújt.
  tsrce : 3 nap, cookie
  Ezt a cookie-t általában a PayPal biztosítja, és a webhely fizetési szolgáltatásokat nyújt.
  l7_az : 60 perc, cookie
  Ez a süti a PayPal bejelentkezési funkciójához szükséges a weboldalon.
  NYELV : 1 nap, cookie
  Ezt a cookie-t általában a PayPal biztosítja, és a webhely fizetési szolgáltatásokat nyújt.
  nsid : cookie
  A Weboldalon végrehajtott tranzakciók során használatos. A biztonságos tranzakciókhoz cookie szükséges.

  Reklámsütik

  SALESmanago
  smclient : 365 nap, cookie Az
  azonosított és felügyelt kapcsolatokhoz hozzárendelve. Maga a süti nem tartalmaz olyan információt, amely lehetővé tenné a kapcsolattartók azonosítását és például a weboldalt látogató személy személyes adatainak felismerését. A névjegykártyához való csatlakozás a SALESmanago rendszerben történik.
  Smuuid : 3650 nap, cookie
  Névtelen látogatásokat követ, minden olyan személyhez hozzá van rendelve, aki meglátogatja a webhelyet. Egyedi azonosító - maga a süti nem tartalmaz olyan információt, amely lehetővé tenné a kapcsolatok azonosítását és a felismerést, például a weboldalt látogató személy személyes adatait. A névjegykártyához való csatlakozás a SALESmanago rendszerben történik.
  Smevent : 30 nap, cookie
  Az azonosított és felügyelt kapcsolatokhoz hozzárendelve. A süti tartalmazza az eseménykosár megvásárlása után hozzárendelt eseményazonosítót, amely az események megvásárlása után törlődik.
  smform : 365 nap, cookie
  Támogatja a kapcsolatfelvételi űrlapokat és a felugró ablakokat. Információk az űrlapról és az előugró ablakok viselkedéséről - látogatások száma, utolsó látogatás időbélyege, információ az előugró ablakok bezárásáról/minimalizálásáról.
  smg : 365 nap, cookie
  Azonosítja a felhasználót. Véletlenszerű azonosító UUID formátumban.
  Smg : 365 nap, cookie
  Azonosítja a felhasználót – a teljes rendszer globális azonosítója. Véletlenszerű azonosító UUID formátumban.
  smvr : 3650 nap, cookie
  A látogatásokkal kapcsolatos információkat tárol (base64 kódolású). A base64 által kódolt értékek.
  smwp : 365 nap, cookie
  Információ a Web Push szerződéses űrlapokról. Igaz/hamis érték.
  smrcrsaved : 365 nap, cookie
  Elmenti, hogy az azonosítót aláírták-e a SALESmanago-ba (elavult). Igaz/hamis érték.
  smOViewsPopCap : 1 nap, cookie
  Menti az előugró ablakok felső határát. SM:X|, ahol az X helyébe egy szám kerül.
  smcfds : 1 nap, cookie
  Információt tárol a weboldalon megjelenő űrlapokról. A base64-gyel kódolt értékek.
  _smps : 1 nap, cookie
  Információkat tárol az oldalon megjelenő űrlapokról. A base64-gyel kódolt értékek.
  _smvs : 1 nap, cookie
  Információkat tárol az oldalon megjelenő űrlapokról. A base64-gyel kódolt értékek.
  Meta (Facebook)
  fbsr_ : cookie
  Egy aláírt kérést tartalmaz a Facebook App felhasználó számára.
  fbss_ : 365 nap, süti
  Megosztott munkamenet Facebook.
  fbs_: 30 perc, süti
  Facebook munkamenet.
  Meta Pixel : 999 nap, nyomkövető pixel
  A Meta Pixel egy kódrészlet, amely lehetővé teszi a hirdetési hatékonyság mérését a webhely felhasználóinak lépéseinek megértésével, és segít abban, hogy üzlete hirdetései a megfelelő emberek számára jelenjenek meg.
  _fbp : 90 nap, cookie
  A felhasználók profiljához és a hirdetéseknek a lehető legpontosabban történő hozzáigazításához használt cookie.
  fr : 90 nap, cookie
  A felhasználók profiljához és a hirdetéseknek a lehető legpontosabban történő hozzáigazításához használt cookie.
  _fbc : 730 nap, süti
  Utolsó látogatás az üzletben.
  tr : cookie
  A felhasználók profiljához és a hirdetéseknek a lehető legpontosabban történő hozzáigazításához használt cookie.
  sb : 402 nap, cookie
  Ez a süti segít azonosítani és további biztonsági intézkedéseket tenni abban az esetben, ha valaki engedély nélkül próbál hozzáférni Facebook-fiókjához, például véletlenszerű jelszavak megadásával. Olyan információk mentésére is szolgál, amelyek segítségével a Facebook visszaállíthatja a felhasználói fiókot, ha elfelejtette jelszavát, vagy további hitelesítésre, ha arra gyanakszik, hogy valaki feltörte a fiókját. Ide tartoznak például az „sb” és „dbln” cookie-k, amelyek lehetővé teszik a felhasználó böngészőjének biztonságos azonosítását.
  usida : cookie
  A felhasználó böngészőjének és egyedi azonosítójának kombinációját gyűjti össze, amellyel a hirdetéseket a felhasználókhoz szabja.
  wd : 9 nap, cookie
  Ez a cookie segít a szerverek közötti forgalmat irányítani és elemezni, hogy a Meta termékek milyen gyorsan töltődnek be a különböző felhasználók számára. A cookie-knak köszönhetően a Meta rögzíteni tudja a felhasználó képernyőjének és ablakainak arányait és méreteit, és tudja, hogy a felhasználó engedélyezve van-e a nagy kontraszt mód, így megfelelően tudja megjeleníteni weboldalait és alkalmazásait. Például használhat „dpr” és „wd” fájlokat, hogy többek között optimális eszközképernyő-teljesítményt biztosítson a felhasználó számára.
  locale : 9 nap, cookie
  Ez a cookie a böngészőbe utoljára bejelentkezett felhasználó helyét tartalmazza.
  datr : 7 nap, cookie
  A datr cookie célja a Facebookhoz való csatlakozáshoz használt webböngésző azonosítása, függetlenül a bejelentkezett felhasználótól. Ez a süti kulcsszerepet játszik a Facebook oldal biztonsági funkcióiban és integritásában.
  bioshi24.hu
  RSSID : 180 nap, cookie
  IdoSell RS felhasználói azonosító, amely testreszabott termékajánlások megjelenítésére szolgál a webhelyen.
  __IAIRSUSER__ : 60 perc, cookie
  IdoSell RS felhasználói azonosító, személyre szabott termékajánlások megjelenítésére szolgál a webhelyen.
  TradeTracker
  TT2_ : 365 nap, süti
  Ez a süti rögzíti a társult vállalkozás webhelyét, a felhasznált promóciós anyagokat és opcionálisan a társult vállalkozás által beállított ajánlásokat, hogy lehetővé tegye a leányvállalat számára, hogy jutalmakat kaphasson az ügyfelek kereskedőkhöz küldéséért. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat.
  TTS_ : 365 nap, cookie
  Ez a süti rögzíti a kapcsolt vállalkozás webhelyét, a felhasznált promóciós anyagokat, és opcionálisan a társult vállalkozás által beállított ajánlásokat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy jutalmakat kapjanak az ügyfelek viszonteladókhoz történő elküldéséért. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat.
  __tgdat : ​​365 nap, cookie
  Ez a süti rögzíti a kapcsolt vállalkozás webhelyét, a felhasznált promóciós anyagokat, és opcionálisan a társult vállalkozás által beállított ajánlásokat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy jutalmakat kapjanak az ügyfelek viszonteladókhoz történő elküldéséért. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat.
  Képpixel : nyomkövető pixel
  A hirdetők nyomon követésének módszere, amelyben a képpont egy hivatkozás a megerősítő oldal kódjában. Jellemzője a megjelenítéskövetés használata is.
  Google Ads
  _gcl_au : 90 nap, cookie
  A Google AdSense arra használja, hogy kísérletezzen a hirdetések teljesítményével a szolgáltatásaikat használó webhelyeken.
  FPAU : 90 nap, cookie
  Olyan cookie, amely beépített elemeken keresztül információkat gyűjt a felhasználókról és a weboldalon végzett tevékenységeikről elemzési és jelentési célokra.
  FPGCLAW : 90 nap, cookie
  A kampánnyal kapcsolatos felhasználói információkat tartalmaz.
  FPGCLGB : 90 nap, cookie
  A kampánnyal kapcsolatos felhasználói információkat tartalmaz.
  _gcl_gb : 90 nap, cookie
  A kampánnyal kapcsolatos felhasználói információkat tartalmaz.
  _gac_gb_<> : 90 nap, cookie
  A kampánnyal kapcsolatos felhasználói információkat tartalmaz.
  _gcl_aw : 90 nap, cookie
  A kampánnyal kapcsolatos felhasználói információkat tartalmaz.
  IDE : 730 nap, cookie
  Ez a cookie a Google hirdetések megjelenítésére szolgál nem a Google webhelyein.
  1P_JAR : 30 nap, süti
  Ez a süti a webhely statisztikák gyűjtésére és a konverziós arányok nyomon követésére szolgál. Egyedi azonosítót állít be a preferenciák és egyéb információk, például a webhelystatisztikák és a konverziós arány nyomon követése érdekében.
  test_cookie : 1 nap, süti
  Annak tesztelésére szolgál, hogy engedélyezve vannak-e a cookie-k beállítására vonatkozó engedélyek a felhasználó böngészőjében.
  AEC : 138 nap, cookie
  Ezek a cookie-k megakadályozzák, hogy rosszindulatú webhelyek az Ön tudta nélkül cselekedjenek az Ön nevében.
  APISID : 193 nap, cookie
  Ez a cookie az Ön számítógépén tárolódik, hogy továbbra is kapcsolódjon Google-fiókjához, amikor ismét felkeresi szolgáltatásaikat. Ha ebben az aktív munkamenetben marad, és kiegészítőket használ más webhelyeken, például a miénk, a Google ezeket a cookie-kat használja fel a felhasználói élmény javítására.
  EGYEZMÉNY : 559 nap, cookie
  Ez a süti az Ön számítógépén tárolódik, hogy továbbra is kapcsolatban maradjon Google-fiókjával, amikor ismét felkeresi szolgáltatásaikat. Ha ebben az aktív munkamenetben marad, és kiegészítőket használ más webhelyeken, például a miénk, a Google ezeket a cookie-kat használja fel a felhasználói élmény javítására.
  DSID : 10 nap, cookie A
  „DSID” cookie a bejelentkezett felhasználó azonosítására szolgál a nem Google-webhelyeken, és megjegyzi, hogy a felhasználó hozzájárult-e a hirdetések személyre szabásához.
  OTZ : 23 nap, cookie
  Ezt a cookie-t arra használjuk, hogy emlékezzen az Ön preferenciáira és egyéb információkra, mint például a választott nyelvre, a keresési eredményoldalon megjelenő találatok számára (például 10 vagy 20), és arra, hogy szeretné-e a Google-t A Biztonságos Keresés bekapcsolva.
  SAPISID : 28 nap, cookie
  Ezt a cookie-t az Ön számítógépe tárolja, hogy továbbra is kapcsolatban maradjon Google-fiókjával, amikor ismét felkeresi szolgáltatásaikat. Ha ebben az aktív munkamenetben marad, és kiegészítőket használ más webhelyeken, például a miénk, a Google ezeket a cookie-kat használja fel a felhasználói élmény javítására.
  SEARCH_SAMESITE : 176 nap, cookie
  Lehetővé teszi a szerverek számára, hogy csökkentsék a CSRF-támadások és információszivárgások kockázatát azáltal, hogy egy adott cookie-t csak az azonos regisztrált domainről kezdeményezett kérésekkel kell elküldeni.
  SIDCC : 393 nap, cookie
  Letölt bizonyos eszközöket a Google-tól, és elmenti a beállításokat, például a keresési eredmények laponkénti számát vagy a Biztonságos Keresés aktiválását. Testreszabja a Google keresőjében megjelenő hirdetéseket.
  SSID : 393 nap, cookie
  Ezt a cookie-t az Ön számítógépén tároljuk, hogy továbbra is kapcsolatban maradjon Google-fiókjával, amikor visszatér a szolgáltatásaikhoz. Ha ebben az aktív munkamenetben marad, és bővítményeket használ más webhelyeken, például a miénk, a Google ezeket a cookie-kat használja fel a felhasználói élmény javítására.
  __Biztonságos-* : 730 nap, cookie
  Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy az Ön és érdeklődési köre szempontjából relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg.
  Google Analytics
  __gads : 395 nap, cookie
  A hirdetésmegjelenítés vagy újracélzás biztosítása érdekében.


  Analitikai sütik

  IAI SA
  __IAI_AC2 : 45 nap, cookie
  Konverziókövetési azonosító (Activity Tracking) a megrendelést megelőző források előzményeinek, valamint az utolsó kattintás hozzárendelési modelljének megfelelően a rendelés leadásának forrásának összegyűjtése céljából.
  Google Ads
  *-* : 14 nap, cookie
  Információt tárol arról, hogy megjelent-e már a „Google Shopping fogyasztói vélemények” előugró ablak, amely hozzájárulást kér a megrendeléssel kapcsolatos felmérés küldéséhez.
  Google Analytics
  _ga_ : 730 nap, cookie
  A Google Analytics arra használja, hogy adatokat gyűjtsön a felhasználó által a weboldalon tett látogatások számáról, valamint az első és utolsó látogatás dátumáról.
  _ga : 730 nap, cookie
  Egyedi azonosítót rögzít, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.
  _gid : 1 nap, cookie
  A _gid cookie egy egyedi azonosítót rögzít, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
  _gat : 1 nap, cookie
  A kérési arányok szabályozására szolgál. Az Analytics anonimizálja az IP-címet.
  _dc_gtm_UA-# : 730 nap, cookie
  A Google Címkekezelő a Google Analytics szkriptcímke betöltésének szabályozására használja. Az Analytics anonimizálja az IP-címet.
  FPLC : 1200 perc, cookie
  A Non-HttpOnly cookie FPLC nevű változata, amelynek értéke kivonatolja az FPID-értéket.
  _gat[_] : 1 perc, cookie
  A kérések sebességének szabályozására szolgál. Ha a Google Analytics szolgáltatást a Google Címkekezelőn keresztül telepíti, akkor ennek a cookie-nak a neve _dc_gtm_ lesz.
  _gat_gtag : 1 perc, cookie
  A látogatók böngészési szokásainak, folyamának, forrásának és egyéb információinak elemzésére szolgál.
  __utma : 730 nap, cookie
  A felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a javascript könyvtár végrehajtódik, és nincs létező __utma cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics számára.
  __utmb : 30 perc, cookie
  Új munkamenetek/látogatások meghatározására szolgál. A cookie akkor jön létre, amikor a JavaScript-könyvtár végrehajtódik, és nincs létező __utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics számára.
  __utmc : cookie
  Nem használják a ga.js-ban. Beállítva az urchin.js-szel való együttműködéshez. Korábban ez a cookie az __utmb cookie-val együtt működött annak meghatározására, hogy a felhasználó új munkamenetben/látogatásban van-e.
  __utmt : 10 perc, cookie
  A kérések számának korlátozására szolgál.
  __utmz : 180 nap, cookie
  Egy forgalmi forrást vagy kampányt tárol, amely elmagyarázza, hogyan érkezett a felhasználó az Ön webhelyére. A cookie a javascript-könyvtár végrehajtásakor jön létre, és minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics számára.
  __utmv : 730 nap, cookie
  Egyéni változó adatok látogatói szintű tárolására szolgál. Ez a cookie akkor jön létre, amikor a fejlesztő a _setCustomVar metódust használja egyéni változóval a látogatói szinten. Ezt a cookie-t az elavult _setVar metódushoz is használták. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics számára.
  AMP_TOKEN : 365 nap, cookie
  Olyan tokent tartalmaz, amely ügyfél-azonosító lekérésére használható az AMP Client ID webhelyről. Az egyéb lehetséges értékek a leiratkozást, a beindítási kérelmet vagy az ügyfél-azonosítónak az AMP-ügyfélazonosító szolgáltatásból történő lekérésekor bekövetkező hibát jeleznek.
  FPID : 730 nap, cookie
  Ezt a cookie-t alapértelmezés szerint FPID-nek (First Party Identifier) ​​hívják. Az FPID-ben tárolt érték az ügyfél-azonosító beállítására szolgál a Google szervereihez intézett kérésben.
  _gaexp : 90 nap, cookie
  Annak meghatározására szolgál, hogy egy felhasználót bevontak-e egy kísérletbe, és hogy lejártak-e azok a kísérletek, amelyekbe a felhasználót bevonták.
  _opt_awcid : 1 nap, cookie
  Google Ads ügyfél-azonosítókhoz társított kampányokhoz használatos.
  _opt_awmid : 1 nap, cookie
  Google Ads kampányazonosítóhoz társított kampányokhoz használatos.
  _opt_awgid : 1 nap, cookie
  Google Ads hirdetéscsoport-azonosítókhoz társított kampányokhoz használatos
  _opt_awkid : 1 nap, cookie
  Google Ads-feltételek azonosítóihoz társított kampányokhoz használatos
  _opt_utmc : 1 nap, cookie
  Az utm_campaign lekérdezés utolsó paraméterét tárolja.
  _opt_expid : 0,2 perc, cookie
  Menti az utm_campaign lekérdezés utolsó paraméterét.
  Google Analytics pixel : 999 nap, nyomkövető pixel
  A Pixel a látogatásokat, kattintásokat és egyéb digitális viselkedést méri. Ez lehetővé teszi a marketingstratégia módosítását.
  __utmli : 60 nap, süti
  A cookie az Enhanced Link Attribution funkció része, amely (megkísérli) megkülönböztetni az oldalelemzésben az ugyanarra a helyre mutató linkekre leadott kattintásokat. Tartalmazza a rákattintott link (vagy szülőjének) azonosítóját (ha van), amelyet a következő oldalon kell elolvasni, így az oldalan belüli elemzések meg tudják határozni, hogy az oldalon hol található a kattintott hivatkozás.
  Google Maps
  SID : 3650 nap, cookie
  Digitálisan aláírt és titkosított rekordokat tartalmaz a felhasználó Google Fiókazonosítójáról és az utolsó bejelentkezési időről. Ezen cookie-k (SID, HSID) kombinációja lehetővé teszi a Google számára, hogy számos támadást blokkoljon, például a Google szolgáltatásaiban elküldött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket.

 8. A sütiket a következő célokra használjuk:
  1. statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogy az Online Áruház Ügyfelei/Felhasználói hogyan használják a weboldalakat, ami lehetővé teszi azok szerkezetének és tartalmának javítását;
  2. az Ügyfél/Felhasználó munkamenet fenntartása (bejelentkezést követően), melynek köszönhetően a Vásárlónak/Felhasználónak nem kell újra megadnia a belépési nevét és jelszavát a Webáruház egyes aloldalain;
  3. az Ügyfél/Felhasználó profiljának meghatározása termékajánlatok és személyre szabott anyagok megjelenítése érdekében a hirdetési hálózatokban, különösen a Google hálózatában.
 9. A weboldalak böngészésére szolgáló szoftverek (böngésző) általában alapértelmezés szerint lehetővé teszik a cookie-k tárolását az Ügyfél/Felhasználó végkészülékén. Az ügyfelek/Felhasználók módosíthatják a beállításokat ezzel kapcsolatban. A webböngésző lehetővé teszi a cookie-k törlését. Lehetőség van a cookie-k automatikus blokkolására is.
 10. A cookie-k használatára vonatkozó korlátozások hatással lehetnek az Webáruház weboldalain elérhető egyes funkciókra.
 11. Az Ügyfél/Felhasználó végkészülékén elhelyezett sütiket az Internetes áruháznak az Internetes áruházzal együttműködő hirdetői és partnerei is használhatják.
 12. A Google hálózat cookie-kat használhat arra, hogy az Ügyfél/Felhasználó online áruház használatának módjára szabott hirdetéseket jelenítsen meg. Ebből a célból megőrizhetnek információkat a felhasználó navigációs útvonaláról vagy az adott oldalon töltött időről: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .
 13. Javasoljuk, hogy az Ügyfél/Felhasználó olvassa el ezen cégek adatvédelmi szabályzatát, hogy megismerje a statisztikákban használt cookie-k használatának alapelveit: Google Analytics Adatvédelmi szabályzat.
 14. Az Ügyfél/Felhasználó preferenciáiról a Google hirdetési hálózata által gyűjtött információk tekintetében az Ügyfél/Felhasználó megtekintheti és szerkesztheti a cookie-kból származó információkat a https://www.google.com/ads/preferences/ eszköz használatával .
 15. Az online áruház webhelye olyan beépülő modulokat tartalmaz, amelyek az Ügyfél/Felhasználó adatait továbbíthatják a rendszergazdáknak, mint például: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, TradeTracker, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI SA , Google, SALESmanago.
 16. A Távértékesítési Szerződés megfelelő végrehajtása érdekében az Adatkezelő megoszthatja az Ügyfelek/Felhasználók adatait futárszervezetekkel. Az Online Áruházban jelenleg elérhető szállítási módok a következő címen érhetők el: https://bioshi24.hu/hu/delivery .
 17. A Távértékesítési Szerződés megfelelő végrehajtása érdekében az Adminisztrátor megoszthatja az Ügyfelek/Felhasználók adatait az online fizetési rendszerekkel. A jelenleg elérhető fizetési módok előre utalás formájában az Online Áruházban elérhetők: https://bioshi24.hu/hu/payments.

11. Hírlevél

 1. Az ügyfél a regisztrációs űrlapon a megfelelő opció kiválasztásával, vagy a megfelelő fülön egy későbbi időpontban hozzájárulhat a kereskedelmi információk elektronikus kézhezvételéhez. A hozzájárulás megadása esetén a Vásárló/Felhasználó a megadott e-mail címére tájékoztatást (Hírlevelet), valamint az Eladó által küldött egyéb kereskedelmi információkat kap.
 2. Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről, ha törli a megfelelő jelölőnégyzetet a Fiók oldalán, vagy a https://bioshi24.hu/hu/newsletter.html űrlapra lép , és az egyes hírlevelek tartalmában a megfelelő hivatkozásra kattint. vagy az Ügyfélszolgálati Irodákon keresztül.

12. Számla

 1. A Vásárló/Felhasználó nem tehet közzé tartalmat a Webáruházban, illetve nem adhat át az Eladónak, ideértve véleményét és egyéb jogellenes adatát.
 2. Az Ügyfél/Felhasználó regisztráció után fér hozzá a Fiókhoz.
 3. Az Ügyfél/Felhasználó a regisztráció során megadja a számlatípust vagy nemet, nevet, vezetéknevet, cégnevet, Adóazonosító számot, adásvételi bizonylat kiállításához szükséges adatokat, szállítási adatokat, e-mail címet és jelszót választ. Az Ügyfél/Felhasználó biztosítja, hogy a regisztrációs űrlapon általa megadott adatok a valóságnak megfeleljenek. A regisztráció megköveteli a Szabályzat gondos elolvasását, és a regisztrációs lapon annak megjelölését, hogy az Ügyfél/Felhasználó a Szabályzatot elolvasta és annak minden rendelkezését maradéktalanul elfogadja.
 4. Amikor az Ügyfél/Felhasználó megkapja a fiókhoz való hozzáférést, az Eladó és a Vásárló között határozatlan idejű szerződés jön létre a Számlával kapcsolatos elektronikus szolgáltatások nyújtására. A fogyasztó a jelen szerződéstől a Szabályzatban meghatározott feltételekkel elállhat.
 5. A Fiók regisztrációja az Online Áruház egyik oldalán egyúttal olyan regisztrációt is jelent, amely lehetővé teszi a hozzáférést más oldalakhoz, ahol az Online Áruház elérhető.
 6. A Vevő/Felhasználó az elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja az Eladó e-mailben vagy írásban történő értesítésével az Adatkezelő jelen Adatkezelési és Cookie-k 1. pont 2. pontjában megadott címén. Irányelv.
 7. Az Eladó jogosult a Számlára vonatkozó szolgáltatásnyújtási szerződést felmondani, ha a Webáruház szolgáltatásának megszűnése vagy harmadik személynek történő átruházása, a Vevő jogszabálysértése vagy a Szabályzatban foglaltak megsértése esetén/ Felhasználó, valamint az Ügyfél/Felhasználó 6 hónapos inaktivitása esetén. A szerződés hét napos felmondási idővel szűnik meg. Az Eladó kikötheti, hogy a Fiók újraregisztrálásához az Eladó hozzájárulása szükséges.
pixel